Language :
Search :

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี : IPCS

ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมีกองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาIntegrated Programme on Chemical Safety Technical and Policy Administration Division, Food and Drug Administration


ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี : IPCS


    ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี (Integrated Programme on Chemical Safety: IPCS) เป็นหน่วยงานภายใต้ กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 88/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 มีภารกิจในการพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี รวมทั้งการติดตามการประเมินผลปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พัฒนาความร่วมมือด้านสารเคมีกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งงานนโยบายและงานด้านวิชาการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์ (Vision)

 
    เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการประสานเพื่อพัฒนานโยบายและแผนการจัดการสารเคมีแห่งชาติ และพัฒนาความร่วมมือด้านสารเคมีกับองค์กรระหว่างประเทศ
   


พันธกิจ (Mission)

 1. ประสานความร่วมมือทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีของประเทศ
 2. พัฒนาระบบงานและงานวิจัยความปลอดภัยด้านสารเคมีและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
 4. ดำเนินงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศด้านวิิชาการเพื่อการจัดการสารเคมี เป็นศูนย์ประสานงานแห่งชาติของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความปลอดภัยของสารเคมี (International Programme on Chemical Safety: IPCS) และเวทีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความปลอดภัยของสารเคมี (Intergovernmentt Forum on Chemical Safety: IFCS)

  

เป้าประสงค์ (Goals)

 

 1. มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีที่สอดรับกับนโยบายของประเทศที่สามารถติดตามประเมินผลได้
 2. มีงานวิจัย และงานวิชาการด้านความปลอดภัยของสารเคมี และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสอดคล้องกับสากล
 3. มีข้อมูลการจัดการสารเคมีที่เป็นปัจุบันและมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได้
 4. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   

โครงการสร้างองค์กร


เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

    
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

 1. พัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี รวมทั้งการติดตามการประเมินผล 
 2. ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์พิษวิทยา และเครือข่ายสารสนเทศด้านสารเคมีในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค  และระดับนานาชาติ
 3. ร่วมดำเนินการสอบสวนและวิจัยทางระบาดวิทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 4. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารเคมีและผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้บริโภค
 5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนและให้บริการข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
 6. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศด้านสารเคมีทั้งระดับนโยบายและระดับวิชาการ
 7. ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์

Gallery