Language :
Search :
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ ผักไฮโดรโปนิกส์ แตกต่างกันอย่างไร?

ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ ผักไฮโดรโปนิกส์ แตกต่างกันอย่างไร?
 
ผักอินทรีย์  (Organic Vegetables) เป็นผักที่ผลิตจากวัตถุธรรมชาติ 100% ทุกขั้นตอนการผลิตปลอดสารพิษ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลง ไม่ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรม ลดปริมาณสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่จะปนเปื้อนเข้าไปในอากาศและน้ำ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทำให้ไดพืชผักที่มีคุณภาพ ไมมีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแกผู้บริโภค

ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ ผักไฮโดรโปนิกส์ แตกต่างกันอย่างไร
          ยังมีความเข้าใจผิด ๆ ว่า ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ ผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นผักชนิดเดียวกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผักปลอดสารพิษ คือ ผลผลิตพืชผักที่ไมมีสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่หรือมีตกค้างอยู่ไมเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ มีการใช้สารเคมีในการผลิตแต่มีการควบคุมไม่ให้สารเคมีตกค้างในผลผลิตเกินปริมาณที่กำหนด ส่วนผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) นั้น คือการปลูกผักแบบไร้ดิน หรือการปลูกผักโดยใช้น้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่แทนดิน ซึ่งจำเป็นต้องใช้สารเคมีอยู่ เพราะไม่มีดินที่เป็นตัวสะสมธาตุอาหาร

ทำไมเราจึงควรเลือกผักอินทรีย์ 
           เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าผักอินทรีย์นั้นมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่สูงตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินที่ต้องใช้เวลานาน การเลือกปลูกแต่พืชผักตามฤดูกาล การหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน การเก็บเกี่ยวและการจัดส่งที่คำนึกถึงความสดใหม่อยู่เสมอ แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งถึงข้อดีที่จะได้รับกลับคืนมานั้นมีมากมาย เช่น
  1. ทำให้ไดพืชผักที่มีคุณภาพ ไมมีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแกผู้บริโภค
  2. ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจากไมมีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ทำให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย
  3. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรดานค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
  4. ลดปริมาณสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่จะปนเปื้อนเข้าไปในอากาศและน้ำ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง