Language :
Search :
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1
(The First National Conference on Chemicals Management: NCCM-2017)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 2 อนุมัติ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560

 

รูปแบบการประชุม
·     วีดิทัศน์สารจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี : การจัดการสารเคมี ยุค Thailand4.0  โดย พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย  รองนายกรัฐมนตรี  ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
·     ปาฐกถาพิเศษ การเชื่อมโยงการจัดการสารเคมีของประเทศสู่ SDGs และ SAICM โดย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                     
·     การอภิปราย “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ”จากนักวิชาการหลากหลายสาขา
·     การแลกเปลี่ยนประสบการณ์“บทเรียนความสำเร็จที่ดีและปฏิบัติได้ (Best Practice)” จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
·     การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จากนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา
·     การแสดงนิทรรศการโดยเยาวชนของประเทศ
·     การออกบูธด้านวิชาการทางหน่วยงานภาครัฐ
·     การออกบูธแสดงสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าปลอดสารเคมีและเกษตรอินทรีย์
·     ภายในงานลุ้นรับของสมนาคุณ และรางวัลมากมาย
 
กำหนดการ
·     เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือจนกว่าจะครบจำนวน
·     ปิดรับบทคัดย่อผลงานวิชาการ พร้อมส่งผลงานฉบับเต็ม ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป
จำนวน 700 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิรณา รุณภัย หรือ คุณพิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ (ในเวลาราชการ)
โทรศัพท์ 0 2590 7289, 0 2591 8474 โทรสาร 0 2590 7287
E-mail : ipcs_fda@fda.moph.go.th

สมัครเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์
ได้ที่ 
http://arcfiling.fda.moph.go.th/planweb/meetingipcs/default.asp