Language :
Search :
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย เล่มที่ 1 (สารเดี่ยว) พ.ศ.2555

อย. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมี โชว์ผลงานเด่นให้กับประเทศไทย จัดทำ “ทำเนียบข้อมูลสารเคมีแห่งชาติฉบับแรกแล้ว” เตรียมความพร้อมการจัดการสารเคมี อย่างเป็นระบบชาวไทยมีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมปลอดภัย

 

อย. โชว์อีกหนึ่งผลงานเด็ดในรอบปี 2559 เผย ได้จัดทำ  “ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย เล่มที่ 1 (สารเดี่ยว) พ.ศ. 2558” โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า การผลิต การใช้ การควบคุม การบำบัดและกำจัดสารเคมี ทำเนียบนี้จะเป็น ฐานข้อมูลตั้งต้นที่ทำให้ทราบว่ามีสารเคมีที่เป็นสารเดี่ยวอะไรบ้างอยู่ในประเทศ ส่งผลให้การจัดการสารเคมีของประเทศมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่สำคัญ ลดปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย เล่มแรกนี้ได้รวบรวมรายการสารเคมีที่เป็นสารเดี่ยวที่มีอยู่ในประเทศไทย ทั้งที่ถูกนำเข้าและผลิต จำนวน ทั้งสิ้น 7,212 รายการ มีดัชนีชื่อสารเคมีที่เป็นชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการสืบค้น นอกจากนี้ยังมีชุด ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ TECI NUMBER , CAS Number , ชื่อสามัญของสารภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย , IUPAC Name , Harmonized code , กฎหมายที่ควบคุม และปริมาณที่นำเข้าและผลิต นับเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต่อการประเมินความเสี่ยงสารเคมี และการวางแผนการจัดการ ควบคุมสารเคมีให้ครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชน ที่สามารถสืบค้นข้อมูลหรือใช้ข้อมูล โดยสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลทำเนียบดังกล่าวทางเว็บไซต์ www.thaiteci.com

 

อย่างไรก็ตาม หากผู้อ่านหรือ ผู้นำไปใช้มีข้อมูลหรือมีความเห็นเพิ่มเติม สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองแผนงาน และวิชาการ อย. โทร. 0 2590 7289 โทรสาร 0 2590 7287 หรืออีเมล : ipcs_fda@fda.moph.go.th