Language :
Search :
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดตัวเว็บไซต์ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย

เปิดตัวเว็บไซต์ “ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย หรือ Thailand Existing Chemicals Inventory: TECI”yes
 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองแผนงานและวิชาการ ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี เปิดตัวเว็บไซต์ "ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย หรือ Thailand Existing Chemicals Inventory (TECI)  http://thaiteci.fda.moph.go.th/ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย เป็นผลงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2564) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี เพื่อเป็นฐานข้อมูลสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศ เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการประเมินความเสี่ยงสารเคมี การวางแผนการจัดการ ควบคุมสารเคมีให้ครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชน สามารถสืบค้นหรือใช้ข้อมูลในการเฝ้าระวังและศึกษาวิจัย

ปัจจุบันประเทศไทย มีทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย รวม 2 ฉบับ คือ ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี 2555 สำหรับสารเดี่ยวซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ที่มี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีและประธานฯ และทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี 2559 สำหรับสารเดี่ยวและสารผสม ซึ่งจะเผยแพร่ในปี 2562

TECI เป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างสวยงาม ใช้งานได้ง่าย พร้อมทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รองรับทุกการใช้งานทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต นอกจากฐานข้อมูลทำเนียบรายการสารเคมีแล้ว TECI ได้รวบรวมข้อมูลคลังความรู้ด้านสารเคมี อาทิ นโยบายและแผนการจัดการสารเคมี ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ข่าวสารความปลอดภัยสารเคมี ความร่วมมือด้านสารเคมีในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมล่าสุด ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทำเนียบรายการสารเคมี และกำหนดการประชุมต่าง ๆ ได้ ผ่านการเชื่อมต่อปฏิทินกิจกรรมบนเว็บไซต์ กับ Google calendar ของผู้เข้าใช้ที่หน้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์

enlightenedหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองแผนงาน และวิชาการ อย. โทร. 0 2590 7289 โทรสาร 0 2590 7287 หรืออีเมล : ipcs_fda@fda.moph.go.th