Language :
Search :
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี

หนังสือแนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี
เป็นเครื่องมือ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในศตวรรษที่ 21 ในมิติของการพัฒนาการให้บริการสุขภาพ ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นหนทางที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของระบบการให้บริการสุขภาพในระยะยาว
ทำให้สุขภาพของผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพและชุมชนดีขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้าง
ความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทของภาคสาธารณสุขในการรักษาสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองแผนงานและวิชาการ ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี และกรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการของเสีย 3 ประเภท ได้แก่
(1) ของเสียที่เกิดจากยา/เภสัชภัณฑ์หมดอายุหรือไม่ใช้แล้ว
(2) ของเสียที่เกิดจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ
(3) ของเสียพวก
เครื่องมือแพทย์ที่มีปริมาณโลหะหนักสูง

โดยพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับสากล และ
ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสถานบริการสาธารณสุขของไทย ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมีจะเป็นประโยชน์ต่อสถานบริการสาธารณสุขในระดับต่างๆของไทย ในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ ในการบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมีอย่างเป็นระบบ อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพที่มีความปลอดภัย ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป