Language :
Search :
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการระยะกลาง(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)ภายใตŒแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแห‹งชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
ภายใต้Œแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแห่งชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)


คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เห็นชอบและให้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) ในการจัดการสารเคมีของประเทศเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ซึ่งกำหนดเป้าประสงค์สูงสุดไว้ว่า “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สังคมและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย บนพื้นฐานของการจัดการสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ” โดยวางยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ของแผน รวม ๓ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาฐานข้อมูล กลไกและเครื่องมือในการจัดการ สารเคมีอย่างเป็นระบบครบวงจร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดการสารเคมีของ ทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดหลักความสำเร็จของแผนไว้ ๑๐ ตัวชี้วัดหลัก และ ๒๐ ตัวชี้วัดย่อย แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ แบ่งช่วงระยะเวลาการดำเนินงานเป็น ๓ ช่วง คือ ระยะต้น (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และระยะปลาย (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ทั้งนี้แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) ได้สิ้นสุดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ในปี ๒๕๕๘ ในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) และ มอบหมายให้ทุกกระทรวง หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำแผนไปปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๒๑๖ แผนงานโครงการ กรอบวงเงินงบประมาณ ๙๓๕.๔๔ ล้านบาท มีหน่วยงานรับผิดชอบจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวม ๔๕ หน่วยงาน และมีโครงการนำขับเคลื่อนสำคัญรวม ๑๐ โครงการ วงเงิน งบประมาณรวม ๕๖.๖ ล้านบาท