Language :
Search :
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2555-2564)

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)

ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี อันประกอบไปด้วย กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของรัฐบาล และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อให้การจัดการสารเคมีของประเทศมีประสิทธิภาพ  ในการคุ้มครองสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของคนในประเทศ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ สธ ๑๐๐๔.๐๘/ว๓๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามความคิดเห็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ และขอความกรุณาส่งกลับมาที่ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ความเห็นของท่าน/หน่วยงานของท่านจะเป็นความลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูล แต่อย่างใด และขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป

ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี
กองแผนงานและวิชาการ
โทรสาร ๐๒-๕๙๐-๗๒๘๗
E-mail: ipcs_fda@fda.moph.go.th