ต่อยอดกิจกรรมสนับสนุน Capacity Building เรื่อง Biocides Management
30 มกราคม 2567

วันที่ 15  ธันวาคม 2566 กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการกับ OECD  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เรื่อง Biocides management  ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ Isabelle Attig ผู้แทนจาก French Agency for Food, Environment and Occupational Health & Safety (ANSES), Ulrike Frank ผู้แทนจาก Swedish Chemicals Agency (KEMI) และ Bartley Bauer ผู้แทน Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA) มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศภาคีสมาชิก 

คลังรูปภาพ