หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี เป็นหน่วยงานภายในกลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้


1. พัฒนานโยบายและแผนแม่บทการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการติดตามประเมินผล และประสานงานยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง


2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมทั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง


3. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศด้านสารเคมีทั้งระดับนโยบายและระดับวิชาการ