การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการสารเคมี
29 สิงหาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการสารเคมี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแผนวิจัยด้านการจัดการสารเคมี (Chemical Management Research Package: CMRP) พ.ศ. 2567 – 2570 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการสารเคมีจำนวน 80 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ และองค์กรอิสระ เป็นต้น รวมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. ดร. ชัญชณา ธนชยานนท์ ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม MTEC 2. คุณดารินพร เจียมประดิษฐ์กุล ผู้แทนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3. ดร.ขวัญยืน ศรีเปารยะ สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย และมี ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้จาก เอกสารประกอบการประชุม

คลังรูปภาพ