กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการจัดการแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด (Sound management of Lead-Acid Batteries)
29 พฤษภาคม 2566

กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมกับ Ministry of Environment ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะประธานร่วมของคณะทำงานวิชาการด้านสารเคมี ของเสีย และสุขภาพ (Thematic Working Group on Chemical Waste and Health) ตามกรอบความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Regional Forum on Environment and Health in Asia and Pacific Countries) จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการจัดการแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด (Sound management of Lead-Acid Batteries) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 84 คน จากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ Steffi Richter, Mihaela Claudia Paun และ Naoshi Fukushima มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินโครงการด้านการจัดการแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา


event-3-1.png


event-3-2.png