ฐานข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (International Chemical Safety Cards : ICSCs)
18 กันยายน 2566

ฐานข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี


กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี จัดกิจกรรมพัฒนาและทบทวนฐานข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (International Chemical Safety Cards:ICSCs) ทำการปรับปรุงและทบทวนฐานข้อมูล ICSCs ฉบับภาษาไทยให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูล ICSCs ลำดับที่ 1677 ถึง ICSCs ลำดับที่ 1784 มีข้อมูลสำคัญ ได้แก่ การเกิดอันตรายเมื่อได้รับสัมผัส อันตรายเฉียบพลัน/อาการ การป้องกัน เป็นต้น


ฐานข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี