กิจกรรมสนับสนุน Capacity building เรื่อง Sound Chemicals Management : QSAR and Read-Across
30 มกราคม 2567

วันที่ 26 ตุลาคม 2566  องค์การเความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ได้ประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมสนับสนุน C
apacity building ของประเทศไทยโดยจัด Webinar ในหัวข้อ Sound Chemicals Management: QSAR and Read-Across มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 77 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากร Andrea Gissi  และ Andrea Richarz ผู้แทนจากEuropean Chemicals Agency มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ QSAR และ Read-Across ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

 

 

คลังรูปภาพ