สรุปประเด็นประชุมหารือ เรื่องแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาระบบ / กระบวนการในการจัดการ ประเด็นท้าท้ายของ e-commerce กับความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566
29 พฤษภาคม 2566